Meer informatie

 • Sinds 2017 wordt in onze praktijk een huisarts opgeleid.  We werken hierin samen met de Universiteit Maastricht. De huisarts in opleiding is een afgestudeerd arts, die zich aan het specialiseren is tot huisarts. Hij/zij blijft een jaar lang aanwezig in onze praktijk en ziet zelfstandig patiënten. De huisarts in opleiding wordt begeleid en gesuperviseerd door huisarts Marie-Anne van Alphen. Bij haar afwezigheid is er altijd een andere supervisor. Via de assistente kunt u een afspraak maken op het spreekuur van de huisarts in opleiding.

 • Joyce, Esther, Aniek en Monique zijn onze doktersassistentes. Zij zorgen ervoor dat de organisatie in onze praktijk zo goed mogelijk verloopt. Voor vele praktische zaken kunt u bij de assistente terecht, o.a. voor herhaalrecepten, het opvragen van uitslagen en vragen van administratieve aard.

  U kunt bij de assistentes ook terecht voor een aantal medische verrichtingen zoals injecties, bloeddruk meten, urine- en suiker controles, oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, baarmoederhalsuitstrijkjes, en wratten aanstippen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak voor maken, graag bellen tussen 08.00 – 12.00 uur.

 • Aniek Lathouwers, Martine van Stiphout en Monique Reijnoudt werken in onze praktijk als praktijkondersteuners. Zij begeleiden en ondersteunen volgens zorgprogramma’s mensen met chronische aandoeningen en psychische problematiek.

  Bij Aniek Lathouwers en Martine van Stiphout kunt u terecht met de volgende aandoeningen:

  • Astma – COPD
  • Diabetes mellitus(suikerziekte)
  • Te hoog cholesterol
  • Hypertensie (verhoogde bloeddruk)

   

  Monique Reijnoudt is werkzaam op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg. U kunt bij haar terecht voor kortdurende of psychologische begeleiding of advies. Ook begeleidt ze mensen met chronische psychische klachten.

  De praktijkondersteuners werken met vaste protocollen en in nauw overleg met de huisartsen. Via de assistente kunt u met hen een afspraak maken, na verwijzing door de huisarts.

 • Bloed uitslagen

  Als u in het ziekenhuis bloed heeft laten prikken is 3 werkdagen later de uitslag bij ons binnen. U kunt hiervoor bellen met de assistente tussen 8.00 en 12.00uur. Zij kan u indien nodig verwijzen naar het telefonisch spreekuur of een afspraak maken op het spreekuur. Als u MijnGezondheidsNet heeft, kunnen de uitslagen ook daarop getoond worden. U kunt dan 24 uur per dag uw uitslagen inzien. De huisarts zal er een bericht bij typen, zodat u weet wat de uitslagen betekenen en of er nog actie nodig is.

  Röntgen uitslagen (foto)

  Als u in het ziekenhuis foto’s heeft laten maken is 3 werkdagen later de uitslag bij ons binnen. U kunt voor die uitslag bellen met de assistente tussen 8.00 en 12.00 uur. Zij kan u indien nodig verwijzen naar het telefonisch spreekuur of een afspraak maken op het spreekuur.

  Uitstrijkje in kader BVO

  Als u bij de assistente / huisarts een uitstrijkje in het kader Bevolkingsonderzoek heeft laten maken, krijgt u de uitslag binnen 3 weken per post thuisgestuurd.

 • Onze praktijk neemt deel aan een zorgprogramma ouderenzorg. Doel hiervan is kwetsbare ouderen in kaart te brengen en pro-actief te vervolgen, om te zorgen dat de kwaliteit van leven zo goed mogelijk blijft en problemen voorkomen worden. Hiervoor werken we onder andere samen met de verschillende thuiszorgorganisaties,  wijkverpleegkundigen, case-managers dementie, geriatrisch fysiotherapeuten, ergotherapeuten en een specialist ouderengeneeskunde.

  Specialist ouderengeneeskunde Jorrit van Kampen is aan onze praktijk verbonden voor consulten of visites bij kwetsbare ouderen.

 • Alleen wanneer dringend medische hulp nodig is en de praktijklijn niet bereikbaar is, kunt u tijdens praktijkuren gebruik maken van het spoednummer via het algemene telefoonnummer en dan keuze 1.

  Voor Eerste Hulp Bij Ongelukken kunt u altijd terecht. Laat dit indien mogelijk even telefonisch weten, dan houdt de huisarts rekening met uw komst.

 • Bij afwezigheid kunt u, uitsluitend voor spoedgevallen, via het antwoordapparaat naam, adres en telefoonnummer van de dienstdoende huisarts beluisteren. Luister altijd naar de hele boodschap voor volledige informatie.

 • Wij houden ons aan de gedragsregels van de KNMG inzake medische verklaringen. Als huisarts mogen wij slechts onder bepaalde voorwaarden medische verklaringen afgeven. Briefjes van de huisarts voor school en werkgever en verklaringen voor verzekeringsinstellingen, woningbouworganisaties, sport- en reisorganisaties etc. voldoen niet aan die voorwaarden. De betreffende persoon kan zelf de informatie verstrekken. Neemt de betrokken instantie hiermee geen genoegen dan kan die instantie een onafhankelijke arts inschakelen, deze kan ons schriftelijk om informatie vragen.

 • Mensen van 75 jaar en ouder hebben voor de verlenging van hun rijbewijs een medische keuring nodig.
  De medische keuring bestaat onder andere uit:

  • Beoordeling van de vooraf ingevulde Eigen Verklaring en een gesprek met de huisarts.
  • Urine onderzoek
  • Lichamelijk onderzoek door de huisarts

  De kosten van een rijbewijskeuring zijn € 55,- dit kan contant bij de assistente betaald worden.
  U wordt verzocht ochtend urine mee te nemen.
  Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de assistente.

 •  

  Privacyreglement van Huisartsenpraktijk Smits & Van Alphen

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

   

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

  Huisartsenpraktijk Smits & Van Alphen

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

   

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsenpraktijk Smits & Van Alphen is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Smits & Van Alphen hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

   

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

   

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier[1] kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Smits & Van Alphen. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsenpraktijk Smits & Van Alphen hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
  Uitwisseling gegevens (LSP)
  Huisartsenpraktijk Smits & Van Alphen wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

   

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

   

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

   

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.
  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

   

  [1] Toelichting op het aanvraagformulier

  U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en Huisartsenpraktijk Smits & Van Alphen is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 • AANVRAAGFORMULIER INZAGE, AFSCHRIFT, CORRECTIE OF VERNIETIGING MEDISCHE GEGEVENS

   

  Gegevens patiënt [1]

  Achternaam en voorletters:  
  Meisjesnaam:  
  Geboortedatum:  
  Adres:  
  Postcode en woonplaats:  
  Telefoon (privé of mobiel):  
  E-mailadres:  

   

   

  Onderstaande alleen invullen als de aanvrager een andere persoon is dan de patiënt (dit is uitsluitend toegestaan bij kinderen jonger dan 16 jaar):

  Naam aanvrager:  
  Relatie tot patiënt:  
  Adres:  
  Postcode en woonplaats:  
  Telefoon (privé of mobiel):  
  E-mailadres:  

   

   

   

   

  Verzoekt om:     

  • Inzage medisch dossier
  • Kopie van/uit medisch dossier
  • Correctie van de objectieve gegevens in het medisch dossier
  • Vernietiging van medische gegevens uit het medisch dossier

   

  Het betreft gegevens over de behandeling bij (huisarts, praktijkondersteuner, enz.):

  ……………………………………..

  Behandeling vond plaats in de periode(n): …………………………………………………………………………….

   

  Indien het verzoek alleen bepaalde gegevens betreft, om welke gegevens gaat het dan?

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

   

  Verzending:

  Het afschrift wordt u per post toegezonden. In overleg kan het ook worden opgehaald.

  Ondertekening patiënt/aanvrager (doorhalen wat niet van toepassing is):

   

  Plaats: …………………….           Datum: …………………………….

   

   

  Handtekening …………………………………………………………………………………………………………….

   

  Registratienummer legitimatiebewijs: …………………………………………………….

   

   

  Wij vragen u het aanvraagformulier zelf langs te brengen bij de praktijk en uw legitimatiebewijs mee te nemen zodat wij uw identiteit kunnen verifiëren.

   

  [1]Gegevens patiënt

  Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.